Monchhichi x 為食跑 2019

2公里 自由自在個人組 A (非競賽組)

現時只剩下少量名額。所有剩餘的名額僅適用於珍藏版。

項目費用 HK$ 598 
最少報名項目 0最多報名項目 99 

項目費用 HK$ 280 

項目費用 HK$ 198 

項目費用 HK$ 238 

項目費用 HK$ 168 

項目費用 HK$ 138 

                                              條款及細則